The Nature of the Trick

Aquest Ficus Benjamina porta implícita una història reversible sobre el seu perfil biològic. Es tracta d’un exemplar de fulles variegades, és a dir, de marges esgrogueïts degut a una falta de cloroplasts que li impedeix fixar adequadament els nutrients fent que la seva supervivència en estat salvatge sigui inviable. Els Ficus amb aquesta anomalia es cultiven i comercialitzen amb finalitat ornamental. Aquest exemplar de Ficus variegat va mutar novament recuperant, en algunes de les seves branques, el verd natural en la seva espècie.

This Ficus Benjamina has an implicit reversible history about its biological profile. It’s an specimen of variegated leaves, which means that they have yellowish margins due to a lack of cloroplasts that makes the plant unable to fix properly the nutrients making its survival non-viable in wildness. The Ficus with this defect are cultivated and commercialized with a decorative purpose. This specimen of variegated Ficus mutated again recovering the natural green leaves in some of its branches.

Éste Ficus Benjamina lleva implícita una historia reversible sobre su perfil biológico. Se trata de un ejemplar de hojas variegadas, es decir, de márgenes amarillentos debido a una falta de cloroplastos que le impide fijar adecuadamente los nutrientes haciendo que su supervivencia en estado salvaje sea inviable. Los Ficus con esta anomalía se cultivan y comercializan con finalidad ornamental. Este ejemplar de Ficus variegado mutó nuevamente recuperando, en algunas de sus nuevas ramas, el verde natural en su especie.

CAT EN ES