Georgia & Other Issues

Geòrgia & Altres Qüestions té com a punt de partida la contractació de dos treballadors Georgians per a realitzar una excavació pseudo arqueològica al recinte de Ca l’Estruch, a Sabadell. La falta d’informació sobre els objectius de l’excavació, les diferències idiomàtiques i culturals entre l’artista i els treballadors, sumat als condicionants espacials i temporals del propi treball, provoquen una sèrie de situacions i diàlegs marcats per l’ambigüitat de rols, entre l’autoria i l’autorepresentació dels personatges. Aquesta operació dóna lloc a una filmació i a un text teatral, en una successió d’adaptacions que modifiquen i distancien gradualment la mirada sobre allò succeït.

Georgia & Other Issues has, as a starting point, the hiring of two Georgian workers to do a pseudo archaeological excavation in Ca l’Estruch (Sabadell). The lack of information about the objectives of the digging, the cultural and linguistic differences between the artist and the workers, and the job’s own spatial and temporal requirements, led to a sequence of situations and dialogues characterized by the ambiguity of roles of the characters between authorship and self-representation. This operation results in a video and a theatrical text in a sequence of adaptations that modify and bring distance to what happened.

Geòrgia & Altres qüestions [Georgia & Otras cuestiones] tiene como punto de partida la contratación de dos trabajadores georgianos para realizar una excavación pseudo-arqueológica en el recinto de Ca l’Estruch, en Sabadell. La falta de información sobre los objetivos de la excavación, las diferencias idiomáticas y culturales entre el artista y los trabajadores y los condicionantes espaciales y temporales del mismo trabajo provocan una serie de situaciones y diálogos marcados por la ambigüedad de roles, entre la autoría y la autorepresentación de los tres personajes. Esta operación da lugar a una filmación y a un texto teatral en una sucesión de adaptaciones que modifican y distancian paulatinamente la mirada sobre lo sucedido.

CAT EN ES