‘I Dream of a Large Studio’

‘Somio en un gran taller’ parteix de la invitació de la comissaria i cap d’exposicions de la Fundació Joan Miró, Martina Millà a participar a l’exposició ‘Tallers compartits. Tres casos d’estudi.’ juntament amb l’Enric Farrés Duran, amb qui comparteixo taller.

A través d’una serie de jornades de treball, decidim deixar a banda el treball propi per a posar al centre del projecte el nostre estudi. A partir d’aquí descobrim que en l’epistolari entre Joan Miró i l’arquitecte Josep Lluís Sert, Miró ‘somiava amb un gran taller’ i que un cop el taller dels seus somnis va estar acabat el pintor va tenir por. Prenent aquest testimoni com a punt de partida vam començar a plantejar com podria ser l’estudi dels nostres somnis, col·laborant i encarregant el projecte a un despatx d’arquitectura. 

Un cop païda i analitzada tota la informació que l’arquitecte ens va proposar, ens vam disposar a fer les reformes. Començant per una porta prefabricada d’MDF que compleix les seves funcions, però que a més és una porta espia en doble direcció,  ja que, com sabem, tot sovint la persona que tenim més a prop és la més desconeguda. El taller es presenta d’aquesta manera com a lloc on formar i deformar, companys inclosos. Donat que el pressupost era reduït, vam decidir fer totes les actuacions possibles. Amb les necessitats principals cobertes només ens quedava una última qüestió de contingut, quines obres hi fariem a l’estudi dels nostres somnis? I vam tenir por.

Publicació

‘I Dream of a Large Studio’ as part of the invitation of the curator and head of exhibitions of the Joan Miró Foundation, Martina Millà, to participate in the exhibition titled ‘Shared Workshops. Three cases of studies.’ together with Enric Farrés Durán, with whom I share a workshop.

Through a series of working days, we decided to put our own work aside to put our studio at the center of the project. From here we discover that in the letters between Joan Miró and the architect Josep Lluís Sert, Miró ‘dreamed of a great workshop’ and that once the workshop of his dreams was finished the painter was afraid. Taking this testimony as a starting point, we began to consider what the study of our dreams could be like, collaborating and commissioning the project to an architecture firm.

Once all the information that the architect proposed to us had been digested and analyzed, we set out to carry out the renovations. Starting with a prefabricated MDF door that fulfills its functions, but it is also a spy door in two directions, since, as we know, often the person closest to us is the most unknown. The workshop is presented in this way as a place to form and deform, colleagues included. Since the budget was small, we decided to carry out all possible actions. With the main needs covered, we only had one last question of content, what works would we do in the studio of our dreams? And we were afraid.

Publication

‘Sueño en un gran taller’ parte de la invitación de la comisaria y directora de exposiciones de la Fundación Joan Miró, Martina Millà a participar en la exposición titulada ‘Tallers compartits. Tres casos de estudio,’ junto con Enric Farrés Durán, con quien comparto taller.

A través de una serie de jornadas de trabajo, decidimos dejar aparte el trabajo propio para poner en el centro del proyecto nuestro estudio. A partir de aquí, descubrimos que en el epistolario entre Joan Miró y el arquitecto Josep Lluís Sert, Miró ‘soñaba con un gran taller’ y que una vez el taller de sus sueños estuvo terminado el pintor tuvo miedo. Tomando este testimonio como punto de partida empezamos a plantear cómo podría ser el estudio de nuestros sueños, colaborando y encargando el proyecto a un despacho de arquitectura.

Una vez digerida y analizada toda la información que el arquitecto nos propuso, nos dispusimos a realizar las reformas. Empezando por una puerta prefabricada de MDF que cumple sus funciones, pero además es una puerta espía en doble dirección, ya que, como sabemos, a menudo la persona que tenemos más cerca es la más desconocida. El taller se presenta de esta forma como lugar donde formar y deformar, compañeros incluidos. Dado que el presupuesto era reducido, decidimos realizar todas las actuaciones posibles. Con las necesidades principales cubiertas sólo nos quedaba una última cuestión de contenido, ¿qué obras haríamos en el estudio de nuestros sueños? Y tuvimos miedo.

Publicación

CAT EN ES