The actants (Good night to all the stones down there)

Els actants és un projecte en col·laboració amb Víctor Balcells, Enric Farrés i Adrià Sunyol. Es tracta d’un assaig fílmic al voltant de l’imaginari del que és desert i pren com a punt de partida l’explotació turística de la zona de Merzouga (Marroc)  per especular al voltant del no-res.

El format d’aquesta projecte no és fix i muta constantment en la seva formalització. Primer va formar part d’un projecte editorial amb la col·laboració de l’editor de Los cinco delfines i de l’escriptor Víctor Balcells Matas, tot implicant una serie de presentacions públiques de la publicació resultant. Ara es desenvolupa en un projecte fílmic. En tots els formats, els participants del projecte son autors i personatges a la vegada. 

Tràiler

The actants is a project in collaboration with Víctor Balcells, Enric Farrés and Adrià Sunyol. It is a filmic essay about the imaginary of what is desert and takes as its starting point the tourist exploitation of the Merzouga area (Morocco)  to speculate about from nothing.

The format of this project was not fixed and constantly mutates in its formalization. First, it was part of an editorial project with the collaboration of the editor of Los Cinco Delfines and the writer Víctor Balcells Matas, involving a series of public presentations of the resulting publication. Now it is being developed into a film project. In all formats, the participants in the project are authors and characters at the same time.

Trailer

Los actantes es un proyecto en colaboración con Víctor Balcells, Enric Farrés y Adrià Sunyol. Se trata de un ensayo fílmico en torno al imaginario del hecho desértico y toma como punto de partida la explotación turística de la zona de Merzouga (Marruecos)  para especular alrededor de la nada.

El formato de este proyecto no es fijo y muta constantemente en su formalización. Primero formó parte de un proyecto editorial con la colaboración del editor de Los cinco delfines y del escritor Víctor Balcells Matas, implicando una serie de presentaciones públicas de la publicación resultante. Ahora se desarrolla en un proyecto fílmico. En todos los formatos, los participantes del proyecto son autores y personajes a la vez.

Trailer

CAT EN ES