Assignment of exploitation rights of a work of art

Aquesta obra parteix de l’anàlisis i la subversió de les lògiques de les bases del Premi internacional de pintura Guasch Coranty. Per dur-ho a terme, col·laboro amb el pintor Pere Llobera encarregant-li d’il·lustrar en un quadre a un altre artista, Rafel G. Bianchi, mentre pinta un quadre d’un dels seus projectes. D’aquesta manera, s’articula un relat a partir de les relacions pictòriques i s’elabora un contracte, jurídicament contrastat i vàlid, que permet presentar la proposta a la convocatòria mencionada com a “cessió de drets d’explotació sobre obra artística”. Aquest contracte donava ple dret a Pere Llobera a modificar la pintura fins el dia de la seva adquisició.  L’obra, muta constantment i roman inacabada durant les diverses fases del veredicte fins al dia de la seva exposició i adquisició.

For this work I start from the analysis and subversion of the logics behind the Guasch Coranty International Painting Prize. To do this, I collaborate with the painter Pere Llobera, commissioning him to illustrate in a painting another artist, Rafel G. Bianchi, while painting a picture of one of his projects. In this way, I articulate a story based on the pictorial relationships and draw up a contract, legally verified and valid, which allows me to present the proposal to the call mentioned as “assignment of exploitation rights of a work of art”.This contract gave Pere Llobera full right to modify the painting until the day of its acquisition. The work constantly mutates and remains unfinished during the different phases of the verdict until the day of its exhibition and acquisition.

Este trabajo parte del análisis y subversión de las lógicas de las bases del Premio internacional de pintura Guasch Coranty. Para ello, colaboro con el pintor Pere Llobera encargándole ilustrar en un cuadro a otro artista, Rafel G. Bianchi, mientras pinta un cuadro de uno de sus proyectos. De esta forma, se articula un relato a partir de las relaciones pictóricas y se elabora un contrato, jurídicamente contrastado y válido, que permite presentar la propuesta a la convocatoria mencionada como “cesión de derechos de explotación sobre obra artística”. Este contrato daba pleno derecho a Pere Llobera a modificar la pintura hasta el día de su adquisición. La obra, muta constantemente y permanece inacabada durante las distintas fases del veredicto hasta el día de su exposición y adquisición.

CAT EN ES